Squeese crosshair settings - Random Crosshair

Copy to console:

cl_crosshairstyle 4; cl_crosshaircolor 0; cl_crosshairsize 1; cl_crosshairgap -2; cl_crosshairdot 0; cl_crosshairthickness 0.1; cl_crosshair_drawoutline 0; cl_crosshairusealpha 1; cl_crosshairalpha 255;

Сrosshair example:

Squeese crosshair
Squeese cs:go resolution: 1152x864(bb)
static crosshair (style 4)
Was added: 29/11/2020
crosshair from user
Thanks!

Copy to settings:

CSGO-huVqb-sqFMQ-UeqT9-y2PFV-Gjj5P

cl_crosshairstyle 4
cl_crosshaircolor 0
cl_crosshairsize 1
cl_crosshairgap -2
cl_crosshairdot 0
cl_crosshairthickness 0.1
cl_crosshair_drawoutline 0
cl_crosshairusealpha 1
cl_crosshairalpha 255
cl_crosshaircolor_r 117
cl_crosshaircolor_g 67
cl_crosshaircolor_b 250